ЯшIэныгъэхэм ахагъахъо

Адыгеим икъэралыгъо автоинспекторхэм яIофшIэгъу ма­­фэ шIэныгъэхэм зыщахагъэхъорэ институтым бэмы­шIэу щагъэкIуагъ. КIэлэцIыкIухэр щынэгъончъэу гъо­гум щы­зекIонхэм фегъэджэгъэнхэмкIэ гъэсэныгъэм иорга­ни­зациехэм яIофышIэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэх.

ПэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэу кIэлэегъаджэхэм зэ­­хащэхэрэм ны-тыхэм якомитетхэр нахьыбэрэ къыхагъэлэжьэнхэу полицейскэхэм къаIуагъ. Урок пэпчъ щынэгъончъагъэм зы такъикъ къыфыхагъэ­кIымэ ыкIи гъогурыкIоным ишапхъэхэр амыукъонхэу зэрытхэгъэ мэкъэгъэIухэр гуадзэу «Электронный дневник» зыфиIорэмкIэ афагъэхьыхэмэ ишIуагъэ къызэрэкIощтыр агурагъэ­Iуагъ.

Гъогур щынэгъончъэу зэрэзэпачыщтыр ыкIи чIыпIэ зэфэшъхьафхэу зэ­ры­фэнхэ алъэкIыщтхэр зы­фэдэхэм афэгъэхьыгъэу кIэлэегъаджэхэр нахьыбэ­рэ еджакIохэм гущыIэгъу афэхъунхэу полицейскэхэм игъоу алъэгъугъ. Джащ фэдэу зэпымыоу араIон фае нэфынэр къэзытырэ ныбалъэхэр агъэфедэнхэу ыкIи гъогум зэпырыкIыхэ зыхъукIэ телефонхэр амы­Iыгъынхэу.

Лъэныкъо пстэуми акIуа­чIэ фагъэIорышIэмэ, лъэс­рыкIо ныбжьыкIэхэм яшIэныгъэ зэрэхэхъощтым ыкIи ахэр зыхэфэхэрэ хъу­гъэ-шIагъэхэр нахь макIэ зэрэ­хъущтхэм къэралыгъо автоинспекторхэм яцыхьэ телъ.