Шэн-хабзэхэр зэрахьэ

Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм къэгъэлъэгъонхэр гъэшIэгъонэу щэкIох.

Адыгеим итхэкIо цIэрыIоу КIэрэщэ Тембот 1948-рэ илъэсым СССР-м и Къэралыгъо премие къыфагъэшъошагъ. «Насыпым игъогу», «Типшъашъэхэр», «Ны Iу­шым ыпхъу», «Шапсыгъэ пшъашъ», нэмыкIхэри еджакIохэм непи агу рехьых. ТхакIом итворчествэ искусствэм иIофышIэхэм зыфагъазэ, итхыгъэхэм атехыгъэ къэ­гъэлъэгъонхэр театрэхэм ащагъэуцух.

Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм КIуращынэ Аскэрбый «Шапсыгъэ пшъашъэр» щигъэуцугъ. Сулейманов Юныс «Шахъомрэ пшъэшъэ пагэмрэ» Iоф дишIагъ, Камернэ музыкальнэ театрэм къыщагъэлъэгъоным фигъэхьазырыгъ.

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу Ирина Кириченкэмрэ Къэбэртэе-Бэлъкъарым изаслуженнэ артистэу, адыгэ ашугэу Теуцожь Цыгъо июбилейнэ медаль зыфагъэшъошэгъэ Абэнэкъо Рустамрэ роль шъхьа­Iэхэр къа­шIых. Сурэрэ Лэукъанрэ яоб­разхэр нэгум къыкIагъэуцох.

Артистхэу Бэгъ Алкъэс, Андроник Подурян, Елена Лепиховам, Светлана Корневам, ЛIый Бэлэ, Кобл Зурет, Виктор Серебрянскэм, Сергей Русалимовым, Александр Степановым, Уджыхъу Руслъан, Владислав Верещако, нэмыкIхэм рольхэр къашIыгъ.

— Спектаклэр гъогогъу 12 къэдгъэлъэгъуагъ, — къытиIуагъ Камернэ музыкальнэ театрэм ихудожественнэ пащэу, Урысыем, Адыгеим искусствэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэшхоу Сулейманов Юныс. – ЦIыфхэр езэщыхэрэп, джыри еплъыхэ ашIоигъоу къызыдгъэлъэгъощт мафэм къыкIэупчIэх.

— Сурэ ироль лъэшэу сшIогъэ­шIэгъон, лъэпкъ шэн-хабзэхэр къыщызэIупхынхэм фэшI шIыкIабэ къэбгъотын фае, — къыти­Iуагъ Ирина Кириченкэм.

— Къэгъэлъэгъоным тыхэлажьэзэ, ныбджэгъу тызэфэ­хъугъ, — къаIуатэ гущыIэр зэIэпахызэ артистхэу Абэнэкъо Рустамрэ Бэгъ Алкъэсрэ. Лъэпкъым итарихъ тызыIэпещэ.

— Сурэ ироль къэзышIырэ Ирина Кириченкэр адыгэ пшъа­шъэу къытщыхъугъ. Ролым гукIэ зыритыгъ, — къытиIуагъ сурэтышI-модельер цIэрыIоу СтIашъу Юрэ. — Адыгэ шъуашэр, тихабзэхэр дахэу зэрехьэх.

— Адыгэмэ ятарихъ зэрэбаир режиссерэу Сулейманов Юныс зэгъэфагъэу ыгъэпсыгъ, — игу­пшысэхэм тащегъэгъуазэ тарихъ шIэныгъэхэмкIэ докторэу Ацумыжъ Казбек. – Спектаклэм лъэпкъхэр зэфещэх.

Грузием изаслуженнэ артистэу, Адыгеим инароднэ артистэу Исуп Аслъан къашъохэр ыгъэуцугъэх. Адыгэ шъуашэм идэхагъэ, къа­шъохэм гупшысэу ахэлъыр къэгъэлъэгъоным къыхэщы. Композиторэу Тхьабысымэ Умарэ иорэдышъохэр спектаклэм щагъэ­федагъэх.

— Блащэпсынэ гурыт еджапIэм сыщеджэзэ КIэрэщэ Тембот ытхыгъэхэм атехыгъэ къэгъэлъэгъон­хэр къэтшIыщтыгъэх, джы спектаклэхэм тяплъызэ зэгъэпшэнхэр тэшIых, — къытиIуагъ Адыгэ Хасэм хэтэу Болэкъо Аслъан. — ЗэхэщакIохэм гъунэ имыIэу тафэраз.

ШIулъэгъу мэкъамэхэр

СкрипкэмкIэ шIулъэгъу мэкъа­мэхэр къегъэIогъэнхэм фэгъэхьыгъэ пчыхьэзэхахьэ мэзаем и 14-м Камернэ музыкальнэ театрэм щыкIощт.
А. Вивальди, И. Бах, В. Моцарт, П. Чайковскэм, нэмыкI композиторхэм аусыгъэхэр зэхахьэм щыIущтых. Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистэу Аркадий Хуснияровым музыкантхэм пэщэныгъэ адызэрихьащт.