Уахътэм ымыгъэпкIыжьырэ сатырхэр

Дунаим щыцIэрыIо усэкIошхоу А. С. Пушкиным ишIэжь Мафэ мэзаем и 10-м, усакIор зылIэгъэ мафэм, Урысыем щыхагъэунэфыкIы.

Мы мафэм ехъулIэу Мыекъуапэ ыкIи респуб­ликэм ирайон зэфэшъхьаф­хэм А. С. Пушкиным фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр ащызэхащэх.


Мэзаем и 7-м Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ тхылъеджапIэ поэзием исы­хьатэу «Читая пушкин­ские строки» зыфиIо­рэр щыкIуагъ. Ар, зэхэща­кIо­хэм къызэраIуагъэмкIэ, къыткIэхъухьэрэ ныбжьыкIэхэм урыс классическэ литературэр нахь ягъэшIэгъэным, А. С. Пушкиным ипоэзие лъэш пэблагъэ шIыгъэнхэм афэгъэхьы­гъагъ.

Iофтхьабзэм къекIолIэгъэ ныбжьыкIэхэр — ­Адыгэ къэралыгъо университетым истудентхэр, дзэ частэу 72153-м идзэкъулыкъушIэ­хэр, тикъалэ иеджэпIэ зэ­фэшъхьафхэм къары­кIы­гъэхэр — усэкIо цIэрыIом ищыIэныгъэ ыкIи итворчествэ игъэкIотыгъэу щыфагъэнэIосагъэх. Поэтическэ сыхьатым ягуапэу хэлэ­жьагъэх АР-м и Къэралыгъо драматическэ урыс театрэу А. С. Пушкиным ыцIэкIэ щытым иартистхэр. Ахэр усакIом ипроизведениехэм къяджагъэх. Iоф­тхьабзэм къыдыхэлъытагъэу агъэхьазырыгъэ тхылъ къэгъэлъэгъонэу «Два века с Пушкиным» зыфиIорэр усэкIошхом ипроизведение анахь гъэшIэгъонхэмкIэ ыкIи Пушкиным ищыIэныгъэ, итворчествэ къызыщыIотагъэхэмкIэ зэлъыпкIэгъагъ, электроннэ лъэтегъэуцоми поэзием исы­хьат чIыпIэ щыриIагъ.

Творческэ Iофтхьабзэм филологие шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу, АКъУ-м идоцентэу, литературоведэу Кирилл Анкудиновыр хэлэжьагъ. Поэзием исыхьат фэбагъэ хэлъэу кIуагъэ, Пушкиныр зикIасэхэр, зыгу нэсыхэрэр иусэ мыпкIыжь лъэшхэм къяджагъэх, лIэшIэгъуитIум къехъум зипоэтическэ сатырхэр мыу­хъэфыгъэ усакIом творческэ кIочIэпкъ пытэ дэгъу зэриIэм уехъырэхъышэнэу зэрэщымытыр зэхахьэм щыIагъэхэм зэхашIагъ, усэ гущыIэ лъэшым пстэуми агухэр ыщэфыгъэх.

Дзэукъожь Нуриет.