КIэуххэр зызэфахьысыжьхэм…

Гавердовскэ къоджэ тхылъеджапIэм бэмышIэу шахматхэмкIэ ныбжьы­кIэхэр щызэнэкъокъугъэх. Кружокэу «Шахматист ныбжьыкIэхэр» зы­­­фиIорэм ипащэу Михаил Каплуновскэр ыкIи ащ хэтхэр тхылъ­еджапIэм иIофышIэхэм къырагъэблэгъагъэх.

Зэнэкъокъур рамыгъажьэзэ тхылъеджапIэм иIофышIэу Наталья Алексеевам шахмат джэ­гунхэм ятарихъ къэзэрэугъоигъэхэм къафиIотагъ.

— ЗэрагъэунэфыгъэмкIэ, ижъырэ Урысыем шахматхэр я 9-рэ е я 10-рэ лIэшIэгъухэм къыщежьагъэу ары. Шахматхэр нахь зэлъашIэхэ хъумэ, лъы­кIуа­тэзэ, 1924-рэ илъэсым бэ­дзэ­огъум и 22-м хэушъхьа­фыкIы­гъэ организациеу ФИДЕ (шахматхэмкIэ дунэе федерацие) зэ­хащагъ. Мы уахътэм къалэ пэпчъ шахматнэ клубхэр адэтых, — къыIуагъ Наталья Алексеевам.

Нэужым пхъэдзыкIэ зэдешIэщтхэр агъэнэфагъэх. Iофтхьа­бзэу «Юные шахматисты» зыфиIорэр гъэшIэгъонэу кIуагъэ. Хэти текIоныгъэр къызэрэди­хыщтым пылъыгъ, темыкIуагъи къахэкIыгъэп.

Зэнэкъокъум икIэуххэр зызэфахьысыжьхэм, Георгий Мат­виенкэм апэрэ чIыпIэр къызэ­рэдихыгъэр къэнэфагъ. Вла­димир Порфировым ятIонэрэ чIы­пIэр фагъэшъошагъ, Чэсэбый Тамерлан ящэнэрэ хъугъэ. Зэ­нэкъокъум судьяу иIэгъэ Михаил Каплуновскэм хэлэжьэгъэ пстэуми щытхъу тхылъхэр аритыжьыгъэх.

Зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэм шахмат джэгунхэм афэгъэхьыгъэ тхылъ къэгъэлъэгъоным еплъынхэ амал яIагъ.