ЗэIукIэгъухэм заушъомбгъу

Къэбэртэе-Бэлъкъарым инароднэ артистэу, композиторэу Къэбэрдэкъо Мурат иконцерт Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ.

Къэбэрдэкъо Мурат Адыгэ Республикэм иныбджэгъушIу. Мыекъуапэ щызэхищэхэрэ зэIукIэгъухэр сыдигъокIи тшIогъэшIэгъо­ных. Дунэе классикэм хэхьэгъэ композиторхэу Л. Бетховен, И. Бах, И. Брамс, нэмыкIхэм аусыгъэхэр фортепианэмкIэ ыгъэ­жъынчыгъэх.

Пчыхьэзэхахьэм искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр, студентхэу дунэе зэIукIэгъухэм ахэла­жьэхэрэр щызэIукIагъэх. Концертыр къызаухым М. Къэбэрдэкъор культурэм иIофышIэхэм, ныбжьыкIэхэм гущыIэгъу афэхъугъ.

Республикэ филармонием исимфоническэ оркестрэ идирижерэу СтIашъу Къэплъан, филармонием имузыкантхэу Набэкъо Беллэ, СтIашъу Мэдинэ, респуб­ликэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» иныбжьыкIэ Iофыгъохэм ахэлэжьэрэ Дзэсэжъ Альмир, оркестрэм идирижерэу Блэгъожъ Юныс, нэмыкIхэри М. Къэбэрдэкъом гущыIэгъу фэхъугъэх, ныбжьыкIэхэр къыгоуцохэзэ нэпэеплъ сурэтхэр атырахыгъэх.

— Искусствэм тызэрэзэфищэрэр сигуапэ, — къытиIуагъ Къэбэрдэкъо Мурат. — НыбжьыкIэхэм яшIэныгъэ хагъахъо ашIоигъу.

— Зэлъэпкъэгъухэм язэха­хьэхэм тигуапэу тахэлажьэ, — къеIуатэ СтIашъу Къэплъан. —УпчIэхэм яджэуапхэр зэфэтхьысыжьыщтых, джыри тызэIукIэщт.
Сурэтыр зэхахьэм къыщытетхыгъ. М. Къэбэрдэкъор джа­б­­гъумкIэ ятIонэрэу щыт.