Джэныкъо машIор кIосэщтэп

Унагъом иджэныкъо машIо фэгъэхьыгъэ къэ­гъэлъэгъон Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ.

Адыге­им исурэтышIхэм я Союзрэ республикэм исурэт къэгъэлъэгъуапIэрэ Iофтхьабзэм кIэ­ща­кIо фэхъугъэх.

Республикэм исурэтышIхэм я Союз итхьаматэу Елена Абакумовам зэхахьэр зэрищагъ. ЦIыфыр зыщыпсэурэ унэм имэхьанэ ар къытегущыIагъ. Унагъом ифэIо­фашIэхэр унэм зэрэщигъэ­цакIэ­хэрэм дакIоу, пIуныгъэм, шэн-хабзэхэм язехьан, цIыфыр псэуным, лэжьэным афэшI къэтэ­джы­хэрэ Iофыгъомэ ямэхьанэ зы­зэ­риушъомбгъурэр къыхигъэщыгъ.

Тиуахътэ хъулъфыгъэмрэ бзы­лъ­­фыгъэмрэ зэгомытхагъэхэу зэдэпсэухэу бэрэ къыхэкIы. Унагъор пытэным пае зэдэпсэухэрэр зэготхэгъэнхэ фаеу Е. Абакумовам ылъытагъ.

Джэныкъо машIом унагъор зэригъэфабэрэм, ны-тыхэм ясабыйхэм пIуныгъэ дэгъу аратынымкIэ гукIэгъу ахэлъэу псэунхэм еплъыкIэу фыряIэр къыраIоты­кIыгъ зэлъашIэрэ сурэтышI-мо­дельерэу СтIашъу Юрэ, сурэты­шIэу, кIэлэегъаджэу Ольга Бреславцевам, Адыгеим ибзылъфы­гъэхэм я Союз ипащэу Светлана Дорошенкэм, нэмыкIхэм.

Сурэт 90-м нахьыбэ къагъэлъа­гъо. Ф. ПэтIыуащэм, Т. Къатым, Э. Овчаренкэм, А. Гъогу­нэкъом, М. Тыгъужъым, В. Би­рю­ковым, Р. Хъуажъым, фэ­шъхьафхэм ягу­пшысэхэм сурэтэу атехыгъэхэм тшIогъэшIэгъо­нэу тяплъыгъ.

Бырсыр Абдулахь исурэтхэм гур зыфащэ, щыIэныгъэм къы­хэхыгъэх. Абрэдж Гощэфыжь Iуданэхэр зэригъэфедагъэхэр къытфиIотагъэх. Сурэтэу ышIырэм лъэпкъ гупшысэр щыпхы­рещы. ЦIыфхэм Iоф зэрашIэрэр шъхьафэу къегъэлъагъо. Унагъом зэфыщытыкIэу илъым нэмыкIы­нэхэмкIэ урегъэплъы.

— Адыгэ шъуа­шэр хэдыкIыным ригъэкIузэ, адыгэм итарихъ, шэн-хабзэхэм уафещэ, — къытиIуагъ Едыдж Мэмэт.

Къат Теуцожь хъулъфыгъэхэм язэдэгущыIэгъу сурэтымкIэ къегъэлъагъо. Лъэпкъым дэха­гъэу ылэжьыгъэр сурэтым хэплъа­гъо пшIоигъоу IофшIагъэм уасэ фэошIы.

Сурэтищ зэхэтхэр Бырсыр Аб­дулахь, Ольга Бреславцевам, Хъуажъ Рэмэзанэ, нэмыкI­хэм гъэшIэгъонэу къагъэлъагъох. О. Бреславцевар Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ иколледжэу Тхьабысымэ Умарэ ыцIэ зыхьырэм икIэлэегъадж. НыбжьыкIэхэм бэрэ зэрахэтырэм къыпкъырыкIырэ IофшIагъэу иIэр адыгэ шэн-хабзэхэм, лъэпкъ шIэ­жьым, нэмыкIхэм яхьылIагъэх.

Плъыжьышъор нахь къебэкIэу ышIыгъэ сурэтхэр джэныкъо ма­шIом, псэ зыпыт зэIукIэгъухэм, лIэужхэм язэпхыныгъэхэм, нэмыкIхэм яхьылIагъэх. Джэныкъо машIор зэрэщыблэрэр, ныбжь зэфэшъхьаф зиIэхэр фабэм зэрэзэфищагъэхэр, фэшъхьафхэр гум къылъэIэсых.

— Шэн-хабзэхэр, уихэгъэгу идэхагъэ сурэтым къыщыбгъэ­лъэгъонхэ плъэкIыщт, — къыти­Iуагъ Светлана Дорошенкэм. —Адыгэ Республикэм сызэрэщы­псэурэм сырэгушхо. Тыкъэзыуцу­хьэрэ дунаир дахэ, тикъушъхьэ­хэмрэ псыхъохэмрэ нэр пIэпахы, лъэпкъыбэ тыхъоу республикэм имамыр псэукIэ тэгъэпытэ. Адыгэ Республикэм шIушIагъэу иIэр сурэтхэм ахэтэлъагъо.

— Сурэтым уеплъызэ, удэгущыIэ пшIоигъо охъу, — игупшы­сэхэм тащегъэгъуазэ Адыгэ Рес­публикэм культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу СтIашъу Юрэ. — Унагъор пытэмэ — хэгъэгури пытэщт. СурэтышI цIэ­рыIохэр ныбжьыкIэхэм щысэшIу афэхъух.

Бырсыр Абдулахь кIэщакIо зыфэхъугъэ къэгъэлъэгъоныр мэ­заем и 17-м нэс республикэм культурэмкIэ и Министерствэ исурэт къэгъэлъэгъуапIэ щы­кIощт.

Сурэтхэр зэхахьэм къыщытетхыгъэх.