Лъэпкъым ылъапсэ нэсэу

Урысые Федерацием культурэмрэ гъэсэныгъэмрэкIэ иминистерствэхэм къагъэхьазырыгъэ проектэу «Культурный норматив школьника» зыфиIорэм хэлэжьэгъэ еджапIэхэм ПсышIопэ районым итхэри ащыщых.

Сабыйхэр культурэм нахь пэблагъэ шIыгъэнхэр, лъэпкъ зэфэшъхьафхэу Урысыем щы­псэ­ухэрэм якультурэхэм хэ­шIыкI афыряIэу, шъхьэкIэфэныгъэ афашIэу гъэсэгъэнхэр ары Iофыгъоу рахьыжьагъэм къыди­лъытэхэрэр.

ПсэупIэу ПсышIуапэ лъэпкъ культурэм и Гупчэу дэтым иIофышIэхэм къызэраIуагъэмкIэ я 80-рэ гурыт еджапIэм адыгэ ыкIи украинскэ культурэхэм кIэлэцIыкIухэр нэIуасэ ащыфашIыгъэх.

БэмышIэу ябгъонэрэ классхэм ащеджэхэрэ кIэлэеджа­кIохэм Гупчэм ипчъэхэр къафызэIуихыгъэх. Гупчэм ипащэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ IофышIэу Хэшх Руслъан адыгэ лъэпкъым имузыкальнэ Iэмэ-псымэхэмрэ народнэ мэкъа­мэмрэ зыфэдэхэр ыкIи ахэм къакIугъэ гъогур кIалэхэм къафиIотагъэх. Музыкэм лъэпкъ культурэм чIыпIэу щиубытырэм, музыкальнэ Iэмэ-псымэхэр зэрашIыщтыгъэхэм ащигъэгъозагъэх.

Адыгэ музыкэмкIэ народнэ ансамблэу «Насыпым» хэтхэм лъэпкъ орэдышъохэм цIыфхэр арагъэдэIугъэх. ПхъэкIычым, Iэпэпщынэм амакъэхэр зэхарагъэхыгъэх, кIэлэцIыкIухэм ахэм къарагъэIошъумэ еплъыгъэх.

Илъэс еджэгъур екIыфэкIэ кIэлэеджакIохэм адыгэ лъэп­къым икультурэ бай нахь куоу зэрагъэшIэщт.