ГущыIэ фабэм егъэгушхо

Исэнэхьат фэшъыпкъэу Iоф зышIэрэ Надежда Максимовам имэфэкI мафэ фэгъэхьыгъэ зэха­хьэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм ипащэ игуадзэу, Адыгэ Республи­кэм изаслуженнэ артисткэу Надежда Максимовар Сыбыр къыщыхъугъ, унэгъо Iужъум щапIугъ. Адыгеим и Урыс театрэу А. Пуш­киным ыцIэ зыхьырэм иартисткэу илъэсыбэрэ щытыгъ. Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэ зырагъэблагъэм шIогъэшIэгъонэу ролыбэ къышIыгъ.

«Бзылъфыгъэ дахэр», «Старомоднэ амурхэр», «ШIулъэгъум имэлэIичхэр» зыфиIохэрэм, фэ­шъхьафхэм роль шъхьаIэхэр къащишIыгъэх, искусствэм цIэ­рыIо щыхъугъ.

Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэ ихудо­жественнэ пащэу Сулейманов Юныс, Урысыем итеатрэхэм яIо­фышIэхэм я Союз икъутамэу Адыгеим щыIэм итхьаматэу Зы­хьэ Заурбый, музыкальнэ театрэм иартистхэу Виктор Мар­ковыр, Михаил Арзумановыр, Владислав Верещако, Александр Федоровыр, Елена Лепиховар, Исуп Аслъан ыгъэуцугъэ къа­шъохэр къэзышIыгъэ артисткэхэр, республикэм и Урыс театрэу А. Пушкиным ыцIэ зыхьырэм ипащэу Роман Корчага, нэмыкI­хэри Н. Максимовам къыфэгу­шIуагъэх, фэуджыгъэх.

Адыгэ Республикэм изаслужен­нэ артисткэу Ирина Кириченкэм юбилей пчыхьэзэхахьэр зэрищагъ, орэдыбэ ыгъэжъын­чыгъ.

Зэхахьэм къыщыфэгушIуагъэ­хэм, ищытхъу зыIэтыгъэхэм На­дежда Максимовам «тхьашъуегъэ­псэу» къариIожьыгъ, театрализованнэ пычыгъохэм ахэлэжьагъ. Мыекъуапэ, Адыгеим яхьылIэгъэ гущыIэ фабэхэр ­къы­Iуагъэх.

Фэбагъэ зыхэлъ пчыхьэзэха­хьэр шIукIэ гум къинэжьыщт, зэхэщакIохэм тафэраз.
Сурэтхэр зэхахьэм къыщытетхыгъэх.