Я 7-рэ чIыпIэр дэеп

Урысыем зыщагъэпсэфынэу IэкIыб къэралыгъохэм къарыкIырэ зекIохэм икIыгъэ бжыхьэм нахь агу рихьыгъэ чIыпIэхэм Адыгэ Республикэр ахэфагъ.

Картографическэ сервисэу Mars.Me зыфиIорэм мэзищ къэс зэхигъэуцорэ зичэзыу зэфэхьысыжьым шъолъыр зэфэшъхьаф 20 къыщыхагъэщыгъэр. Апэ ишъыгъэхэ шъолъыри 10-м Адыгеим я 7-рэ чIыпIэр къыщихьыгъ.

ИкIыгъэ илъэсым респуб­ликэм къэкIуагъэхэм япчъагъэ мин 465-м нэсыгъэу Адыгэ Республикэм зекIонымрэ зыгъэ­псэфыпIэхэмрэкIэ и Комитет ипресс-къулыкъу къытыгъ. Аужырэ илъэсиим Адыгеим зыщызыгъэпсэфыхэрэм япчъагъэ фэдитIукIэ нахьыбэ хъугъэ.

IэкIыб къэралыгъохэм къарыкIыхэрэми къахэхъо. Анахьэу адыгэхэм ячIыгужъ зылъэгъу зышIоигъохэр Тыркуем, Сирием, нэмыкI хэгъэгухэм тилъэпкъэгъухэу ащыпсэухэрэр ары. КъакIохэрэм чIыпIэрыс лъэп­къым ищыIакIэ, ишэн-хабзэхэр, итарихъ, икультурэ нэIуасэ зыфашIы ашIоигъу. Лъэпкъ шхынхэр, чIыопсым исаугъэтхэр, къычIатIыкIыгъэ пкъыгъохэр ашIогъэшIэгъоных. ЗыгъэпсэфакIохэм этнофестивальхэр афызэхащэх, Кавказ заповедникыр арагъэлъэгъу.

Адыгеим зекIонымкIэ тапэкIи гъэхъагъэхэр зэришIыщтхэм, зекIон хъызмэтым хэтхэм яама­лэу ыкIи якъарыоу Iофым рахьылIэхэрэм шIуагъэу къытырэм ар ишыхьат.