ЛъэпсэшIур ичIыгу щэбагъо

ТхакIоу, драматургэу, общественнэ IофышIэшхоу Цэй Ибрахьимэ къызыхъугъэр илъэси 130-рэ хъугъэ.

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ тхылъеджапIэ щыкIогъэ зэхахьэр цIыф цIэрыIом ищыIэныгъэ гъогу, тарихъым, литературэм, искусствэм, шIушIагъэм афэгъэхьыгъ.

Цэй Ибрахьимэ Щынджые щапIугъ. БэгъашIэ мыхъугъэми, IофшIагъэу къыгъэнагъэр зыпэпшIын щыIэп.
Гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтым литературэмкIэ иотдел иIофышIэу, филологие шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу Агъыржьэнэкъо Симхъан зэхахьэр зэрищагъ.

Нэрылъэгъу IэпыIэгъур

Лъэпкъ тхылъеджапIэм краеведениемкIэ ыкIи лъэпкъ литературэмкIэ иотдел иIофышIэу Айтэчыкъо Рузанэ «Культурэм, искусствэм яIофышIэ цIэрыIу» зыфиIорэ къэгъэлъэгъонэу тхылъеджапIэм къыщызэIуахыгъэм къытегущыIагъ.

— Лъэпкъ литературэм лъапсэ фэзышIыгъэмэ Цэй Ибрахьимэ ащыщ, — къыIуагъ Р. Айтэчы­къом. — Ащ ытхыгъэхэр, гъэзетхэмрэ журналхэмрэ къащыхаутыгъэхэр, сурэтхэр игъэкIотыгъэу къэтэгъэлъагъох.

ШIэжь Iофтхьабзэм изэхэщэкIо куп хэтэу, республикэ тхылъ­еджапIэм иIофышIэ шъхьаIэу Кучмэз Аминэт къызэриIуагъэу, Цэй Ибрахьимэ иIахьылхэр, икъо­джэгъухэр, шIэныгъэлэжьхэр, Лъэпкъ театрэм иартистхэу дунаим щашIэхэрэр къырагъэблэгъагъэх.

ШIушIагъэр лъагъэкIуатэ

Агъыржьэнэкъо Симхъан И. Цэ­им ищыIэкIэ-псэукIэ къызытегущыIэм, унэгъо Iужъум зэрэщапIугъэр, ышхэмрэ ышыпхъухэмрэ щыIэныгъэм зыкъыщагъотынымкIэ IэпыIэгъу зэрафэхъущтыгъэр, лъэпкъ гупшысэр щыIэныгъэм щыпхырищызэ Адыгеим итеатрэ лъэпсэшIу ышIыным зэрэдэлэжьагъэр, нэмыкI къэбархэри гъэшIэгъонэу къыIотагъэх.

Урысыем итеатрэхэм яIофы­шIэхэм я Союз икъутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипащэу, Урысыем, Пшызэ язаслуженнэ артистэу, Адыгеим инароднэ артистэу Зыхьэ Заурбый Лъэпкъ театрэм ихэхъоныгъэхэм къахигъэщыгъэр щыIэныгъэм къыпкъы­рэкIы.

— Цэй Ибрахьимэ игущыIэкIи, иIофшIагъэкIи зэхэщэкIо дэгъоу щытыгъ, — къыIуагъ Зыхьэ Заурбый.

Урысыем изаслуженнэ артисткэу, Адыгеим инароднэ артисткэу Зыхьэ Мэлайчэт Лъэпкъ театрэм ихудожественнэ пащэу Iоф ышIагъ. А лъэхъаныр ары Адыгэ Респуб­ликэм и Лъэпкъ театрэ Цэй Иб­рахьимэ ыцIэ зыфаусыгъэр. Теат­рэм изал ипчъэIу И. Цэим исурэт, щыIэныгъэ гъогоу къыкIугъэр къэзы­Iотэрэ нэрылъэгъу IэпыIэгъур щыо­лъэгъух.

— Адыгэ театрэм иапэрэ пащэу Цэй Ибрахьимэ щытыгъ, — къыIуагъ Зыхьэ Мэлайчэт. – Талъэкъо Сулейман, ЕмтIылъ Нэфсэт, Цэй Унай, Къэнджал Айщэт, Пэрмакъо Айщэт, нэмыкI артистхэри Щынджые щапIугъэх. Адыгэ Мольерэу алъытэрэ Мамый Ерэджыбэ зэлъашIэрэ драматург, ащ ипьесэхэм атехыгъэ спектаклэхэм тигуапэу непи тахэлажьэ. Адыгэ бзылъфыгъэмрэ хъулъфыгъэмрэ язэфыщытыкIэхэм яхьы­лIагъэу Цэй Ибрахьимэ ытхыгъэ­хэр жъы хъухэрэп.

Спектаклэхэу «Фэмый», «Къо­­кIас», нэмыкIхэри непи тшIогъэшIэгъоных. И. Цэим иIа­хьылэу ПIатIыкъо Римэ, зэ­гъэ­пшэнхэр ышIыхэзэ, Ибра­хьимэ зэрэтщымыгъупшэрэм ехьылIэгъэ къэбар­хэр къыIотагъэх. Ащ ыцIэ Щынджые иурам­хэм ащыщ фаусыгъ.

Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу, театровед цIэрыIоу Шъхьаплъэкъо Къэсэй, Урысыем изас­луженнэ артистэу, Адыгеим инароднэ артистэу Пэрэныкъо Чатиб, Адыгэ Республикэм изаслу­женнэ журналистэу Къэзэнэ Юсыф зэха­хьэм хэлэжьагъэх, кIэлэеджа­кIохэм гущыIэгъу афэ­хъугъэх, нэпэеплъ сурэтхэр атырахыгъэх.

Пчыхьэзэхахьэр лицееу N 34-м, республикэ гимназием, нэмыкIхэм якIэлэеджакIохэм шIукIэ агу къинэ­жьыщт. Къэбар гъэшIэгъонхэр зэхахыгъэх, цIыф цIэрыIомэ аIукIагъэх, нэрылъэгъу IэпыIэгъу­хэм яплъыгъэх.