Зэхэпхырэр къыотэжьы

Пшызэ, Адыгэ Республикэм язаслуженнэ ар­тисткэу Лъэцэр Римэ орэдыIу, кIэлэегъадж, орэдус. Ащ иIофшIагъэ укъытегущыIэ зыхъукIэ, сэнэхьатэу къыхихыгъэр зэрэшIогъэшIэгъоным къыщебгъэжьэныр нахьышIу.

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ тхылъеджапIэ Лъэцэр Римэ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэу щызэхащагъэм ухэлэжьэныр зымыуасэ щыIагъэп.

Ростов хэкум къыщыхъугъэ Лъэцэр Римэ Адыгэкъалэ ыкIи Мыекъуапэ музыкэмкIэ яеджапIэхэр къыухыгъэх. Урысыем изаслуженнэ артисткэу Баджэ Дзэхъан икIэлэегъаджэу искусствэм ишъэфхэр зэригъашIэхэзэ, орэд къыIо зэрэшIоигъор иIа­хьылхэм, иныбджэгъухэм дэгъоу ашIэщтыгъ. Краснодар культурэмкIэ институтэу дэтым ишIэны­гъэ щыхигъахъозэ концерт хэ­хыгъэхэм нахьыбэрэ ахэлажьэу ыублагъ.

Республикэм итхылъеджапIэ иIофышIэ шъхьаIэу Кучмэз Ами­нэт зэхэщэн Iофыгъохэр дэгъоу ыгъэпсыгъэх. Къэгъэлъэгъонэу къызэIуахыгъэр Адыгеим итха­кIохэм, композиторхэм, орэдыIом афэгъэхьыгъэх. Лъэцэр Римэ ехьылIагъэу «Адыгэ макъэм», «Советскэ Адыгеим», район гъэзетхэм къа­щыхау­ты­гъэхэр зэдиштэхэу зэ­гъэфагъэх.

ТхакIоу ЛIыхэсэ Мухьдинэрэ Лъэцэр Римэрэ Iоф зэдашIэзэ искусствэм хэхъоныгъэу фашIыгъэр хэушъхьафыкIыгъэу къы­хэтэгъэщы. «Лъэпэмаф», «Гъэ мин огъашI», нэ­мыкI орэдхэм къэIо­кIэшIу къафигъо­тыгъ.

УрысыбзэкIи, адыгабзэкIи орэдхэр зыгъэжъынчырэ Лъэцэр Римэ ищыIэныгъэ гъогу Кучмэз Аминэт IупкIэу къытегущы­Iагъ. ШIэныгъэлэжьхэу ЩэшIэ Щамсэт, Агъыржьэнэкъо Симхъан, ЕмтIылъ Разыет язэфэ­хьысыжьхэр искусствэм, лъэпкъ шэн-хабзэхэм япхыгъэх. Артисткэ цIэрыIор иорэдхэмкIэ цIыфмэ зэралъыIэсырэр шIушIагъэкIэ фалъэгъугъ.

ДзюдомкIэ банэщтыгъ

Республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзанэ самбэмкIи, дзюдомкIи банэщтыгъ, спортымкIэ мастер. Р. ЛIымыщэкъом дэгъоу ыгу къэкIыжьы Лъэцэр Римэ дзюдом зыфигъасэ шIоигъоу спорт еджапIэм зэрэ­кIощтыгъэр.

— Искусствэм нахь пытэу сы­хэуцонымкIэ физкультурэм, дзюдом яшIогъэшхо къысэкIыгъ, — къыщиIуагъ зэхахьэм Р. Лъэцэрым.

ШIулъэгъур, гупшысэхэр…

Адыгэ Республикэм итхылътедзапIэ Р. Лъэцэрым къыщы­дигъэкIыгъэ тхылъыр шIулъэгъум нахь фэгъэхьыгъ.

— ШIу шъузэрэлъэгъузэ шъу­зэхэмыкIыжь, — еIо Лъэцэр Римэ. — Ным, унагъом, шIулъэгъу къабзэм яхьылIэгъэ усэхэр сэтхых, орэдхэри сэусых. Гум къикIырэр щыIэныгъэм щызэхязгъэхы сшIоигъу.

ТхакIоу, республикэ тхылъ тедзапIэм ипащэу Къуикъо Шы­хьамбый къытиIуагъэр лъэхъаным къызыдихьыгъэ гупшысэхэм ащыщ. Орэд къыIоу, усэхэр ытхэу, тхылъи къыдигъэкIэу адыгэ бзылъфыгъэр зэрэпсэурэр тшIогъэшIэгъон. Римэ хэгъэгу ыкIи дунэе зэнэкъокъухэм ахэлэжьагъ, щытхъуцIэхэр къащыдихыгъэх.

Тэхъутэмыкъуае искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэ икIэлэ­егъаджэу ХьакIэцIыкIу Майерэ Лъэцэр Римэрэ тхылъеджапIэм щыкIогъэ зэхахьэм орэдхэр къыщаIуагъэх.

ШIэныгъэлэжьхэр, искусствэм, культурэм яIофышIэхэр, общест­веннэ движениехэм ялIыкIохэр, тхакIохэр, еджакIохэр зэхахьэм зэфищагъэх. Псэ зыпыт зэIукIэгъум зэкIэми шIуагъэ къафихьыгъэу тлъытагъэ.

Сурэтхэр зэхахьэм къыщытетхыгъэх.