Цышэ Зарэт тегъэгугъэ

Урысыем ителеканалэу «Жъуагъом» орэдыIохэм язэнэкъокъоу «ЖъогъуакIэр» илъэс къэс зэхещэ.

Хэгъэгум ишъолъыр 85-мэ ялIыкIохэр зэIукIэгъухэм ахэлажьэх. Адыгэ къэралыгъо университетым искусствэхэмкIэ и Институт щеджэу, купэу «Ошъа­дэм» иорэдыIоу Цышэ Зарет пэшIорыгъэшъ зэнэкъокъухэм щытхъур къащихьыгъ, ау финалым хэфагъэп. Телевидением еплъы­хэрэм нахь агу рихьыгъэмэ ама­къэхэр афатыщтых. Цышэ Зарет къыхэзыхыхэрэм япчъагъэ бэ хъунэу тэгугъэ.

Гъэзетеджэхэр мэкъэгъэIухэм алъыплъэнхэу З. Цышэм амакъэ­хэр фатынхэу тэгугъэ.

Сурэтым итыр: Цышэ Зарет.