Тыркуем къыщагъэлъэгъощт

ЗэлъашIэхэрэ сурэтышIхэу ЛэупэкIэ Нурбыйрэ Хъуажъ Рэмэзанрэ яIофшIагъэхэр къагъэлъэгъонхэу Тыркуем икъалэу Истамбул рагъэблэгъагъэх.

Пхъэм хэшIыкIыгъэхэ пкъыгъо­хэр, лIэкъо тамыгъэхэр, адыгэхэм языкIыныгъэ гъэпытэгъэным афэгъэхьыгъэхэр, тишъолъыр ехьы­лIагъэхэ сурэтхэр Хъуажъ Рэмэзанэ Тыркуем къыщигъэлъэгъощтых.

Ижъырэ адыгэ музыкальнэ Iэмэ-псымэхэр, пэсэрэ лъэхъаным адыгэмэ псэукIэу яIагъэм ехьылIагъэхэр, цIыф цIэрыIохэм ясурэтхэр, фэшъхьафхэри Лэупэ­кIэ Нурбый Истамбул къыщигъэлъэгъощтых.

— Ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Тыркуем зэкIом экономикэм, культурэм, лъэпкъ зэпхыныгъэхэм афэгъэхьыгъэхэ Iофыгъохэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэмкIэ лъэныкъохэм зэзэгъы­ныгъэхэр зэдашIыгъэх, — къе­Iуатэ Хъуажъ Рэмэзанэ. — Рес­публикэм иобщественнэ движениеу «Адыгэ Хасэри» зэхэщэн Iофыгъохэм ахэлажьэ. Тыркуем тызэрэкIорэм мэхьэнэ ин етэты. Кавказ культурэм и Ассоциацие тыригъэблэгъагъ.

Хъуажъ Рэмэзанрэ ЛэупэкIэ Нурбый ыкъоу Айтэчрэ тыгъэгъа­зэм и 23 – 26-м Истамбул къэгъэлъэгъонэу щызэхащэрэм хэлэ­жьэщтых. Мыекъуапэ къызагъэзэжьыкIэ гущыIэгъу тызэфэхъущт.

Сурэтхэм арытхэр: Хъуажъ Рэмэзанрэ ЛэупэкIэ Айтэчрэ къэгъэлъэгъоным зыфагъэхьазыры; Н. ЛэупакIэм иIофшIагъэ­хэм ащыщ.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.