«Налмэсым» ишIушIэ зэхахь

Бзэр – лъэпкъым ыпс. Къашъор – лъэпкъым ишэн-хабз. Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо ака­демическэ ансамблэу «Налмэсым» ишIушIэ зэхахьэ искусствэм ыбзэ зэрэбаир къыщигъэлъэгъуагъ. «ШIушIэм идунай» зыфиIорэ концертэу «Налмэсым» и Унэ щыкIуагъэм лъэпкъ зэфэшъхьаф­хэр щызэIукIагъэх. Красногвардейскэ, Кощхьэблэ районхэм, нэмыкIхэм къарыкIыгъэхэу гущы­Iэгъу тызыфэхъугъэхэм лъэпкъ къашъор ашIогъэшIэгъон, хэшIыкI фыряI.

Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч, «Налмэсым» ипащэу Тхьаркъохъо Азмэт зэхахьэм хэлажьэхэрэм къафэгушIуагъэх.

— Нэнэжъ-тэтэжъхэр, сабый­хэр, сэкъатныгъэ зиIэхэу курэ­жъыемкIэ къэкIуагъэхэр тизэIукIэгъу щысэлъэгъух, — къыIуагъ Мырзэ Джанбэч. — Концертым лIэужхэр зэфищагъэх. Адыгэ къашъом идэхагъэ «Налмэсым» къыгъэлъэгъощт. Унэгъо Iужъухэр, гъот макIэ зиIэхэр Iофтхьабзэм къедгъэблэгъагъэх. Дэгъоу зэкIэми загъэпсэфынэу сафэлъаIо.

Республикэм изаслуженнэ артисткэу АфэшIэгъо Фаинэ зэIукIэгъур зэрищагъ. Къэшъуа­кIохэм гуфэбэныгъэу ахэлъыр цIыфхэм алъагъэIэсы зэрашIоигъор ащ игущыIэ къыщыхигъэ­щыгъ.

Къашъор гурыIогъошIу

НыбжьыкIэхэм якъашъокIэ концертыр аублагъ. ПхъэкIычым теох, къашъом зырагъэIэты, артист пэпчъ исэнэхьат ишъэфхэр IупкIэу къызэIуихыным пылъ.

Ижъырэ къашъоу «Ислъамыер» Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу Бэрзэдж Дианэрэ Едыдж Гушъаорэ къызэрашIырэм темызэщэу теплъы. Сэе фыжьыр Дианэ ыгъэбыбатэзэ псэ зыпыт нэплъэгъу шъабэр дахэу ошъогум зэрэфигъазэрэр гум къегущыIыкIы.

«Налмэсыр къэшъо» зыфиIорэ къэшIыгъор лъэпкъ гупшысэм хэгъэщагъ. Композитор цIэрыIоу Тхьабысымэ Умарэ орэдыр зеусым, лъэпкъ къашъомрэ бзэмрэ зэрэзэпхыгъэхэр усэмрэ мэкъа­мэмрэ къащыриIотыкIыгъ. Щэнэбз сурэтым ехьыщырэу артистхэр пчэгум къехьэх, къашъом зырагъэушъомбгъу. Адыгэ Респуб­ликэм инароднэ артисткэу Хьа­къуй Анжеликэ, республикэм изаслуженнэ артисткэу Бэрзэдж Дианэ, артистхэу Къулэ Алыйрэ Едыдж Гушъаорэ янэплъэгъухэмкIэ зэгурэIох, къашъом икIэщакIохэшъ, искусствэр лъэпкъ шIэжьым игупшысэу зэрэщытыр нэгъэупIэпIэгъу уахътэм къыщызэIуахы.

«Кавказ имэкъамэхэр» зыфиIорэр шъонтырпаохэм къа­шIыгъ, пащэр Адыгеим инароднэ артистэу Зубаил Хьилим. Абхъаз къашъор ащ къыкIэлъыкIуагъ.

Сэмэркъэу зыхэлъ едзыгъоу мэкъуаохэм афэгъэхьыгъэр артистхэу Симболэт Сусанэ, Шагудж Батурай, Къулэ Адемыр, Къулэ Мурадин гурыIогъошIоу къашIыгъ. Шъхьахынэмрэ IофшIэным фэщагъэмрэ къагъэлъагъо.

Къамэхэр къычIисэхэзэ пчэгум щыуджыгъэ артист цIэрыIоу Шагудж Батурай артистым инэшанэхэр щысэшIухэмкIэ къызэ­Iуихыгъэх. Аферым, Батурай!

Кавказ щыпсэурэ лъэпкъхэм якъэшъо зэхэтхэмкIэ концертыр аухыгъ. Сэкъатныгъэ зиIэхэр, зыныбжь хэкIотагъэхэр залым чIэкIыжьынхэм дэгуIагъэхэп. «Налмэсым» ипащэхэм, артистхэм, министрэу Мырзэ Джанбэч гущыIэгъу афэхъугъэх. Яузхэр ащыгъупшэжьыгъэхэу, концертым гушIуагъо хахыгъэу тафэгупшысагъ.

ИлъэсыкIэм фэгъэхьыгъэ концертышхо «Налмэсым» непэ Мыекъуапэ къыщитыщт.
Сурэтхэр концертым къыщытетхыгъэх.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.