Илъэпкъ иджэмакъэ зэхехы

Лъэпкъым къыкIугъэ гъогур сурэтхэмкIэ къэзыIуатэрэм зэгъэпшэнхэр ешIых. ЩыIэныгъэм нахь куоу ухищэ зэрэшIоигъор къыхигъэщызэ, шIыкIэшIухэм алъэхъу.

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм искусствэхэмкIэ я Къэралыгъо музееу Мыекъуапэ дэтым къыщызэIуахыгъэ къэгъэлъэгъоныр лъэпкъ шIэжьым къыпкъырэкIы. Тыркуем къыщыхъугъэ Дыгъу Айтэк убыхмэ ащыщ, икIэлэцIыкIугъом къыщегъэжьагъэу сурэтхэр ешIых, искусствэм пыщагъ. Самсун дэт университетым щеджэзэ ишIэныгъэ хигъахъо­щтыгъ, сэнэхьатэу къыхихыгъэр лъэшэу гум рихьыщтыгъ, ау рэхьат иIагъэп. Теубытагъэ къыз­хигъафи, Адыгэ Республикэм щыпсэунэу къэкIожьыгъ. ИскусствэхэмкIэ колледжым чIэхьагъ.

Музеим щыкIогъэ зэхахьэм къыщыгущыIагъэх Адыгэ Респуб­ликэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ, музеим ипащэу Кушъу Нэфсэт, Адыгэ Респуб­ликэм исурэтышIхэм я Союз ипащэу, Дыгъу Айтэк колледжым щезыгъэджагъэхэм ащыщэу Елена Абакумовар, искусствэм иIофышIэхэу Шъхьэлэхъо Светланэ, Бырсыр Абдулахь, нэмыкI­хэри.

МэщфэшIу Нэдждэт адыгэ лъэпкъэу дунаим щитэкъухьа­гъэу псэурэм игумэкIыгъохэм, зэ­къошныгъэм игъэпытэн яхьылIэгъэ усэм къеджагъ. Лъэпкъым иджэмакъэ зэхэзыхыхэрэм заугъоижьынымкIэ искусствэр амалышIоу зэрэщытыр хигъэунэфыкIыгъ.

— КультурэмкIэ министрэу Аулъэ Юрэ, шIэныгъэлэжьэу Елена Абакумовам, фэшъхьафхэм зэхахьэм къыщаIуагъэр Дыгъу Айтэк зэфихьысыжьыгъэх. Псэ зыпыт зэIукIэгъум нэбгырэ пшIы пчъагъэ зэрэхэлэжьагъэр сурэтышIым лъэшэу игопагъ.

СтIашъу Юрэ, Гъыщ СултIан, Мамый Руслъан, Чэмышъо Гъа­зый, Едыдж Мэмэт, Бибэ Мурат, Хъурмэ Сулыет, Къуекъо Маринэ, Едыдж Викторие, Чэтэо Ибрахьим, ХыдзэлI Абдулахь, ГутIэ Рэмэдан, нэмыкIхэу музеим щыкIогъэ Iоф­тхьабзэм хэлэжьагъэхэм яеплъы­кIэхэр щыIэныгъэм дештэх, лъэпкъ шIэжьым епхыгъэх.

Адыгэ шыур, лъэпкъ зэха­хьэ­хэр, нысащэм зызэрэфагъэхьазырырэр, шыкIэпщынэр шыум «къызэригъэгущыIэрэр», къушъхьэ лъагэм пшъашъэмрэ кIалэмрэ зэрэщызэIукIагъэхэр, нэмыкI сурэтхэри лъэпкъ гупшысэм ехьылIагъэх. Гъогу чыжьэ техьэгъэ хъулъфыгъэр пшъашъэм зэригъэкIуатэрэр, фэшъхьафхэри гум къегущыIыкIых. Живописыр, графикэр А. Дыгъум нахь къыхегъэщых. Европэм ихэгъэгухэм къащытырихыгъэ сурэтхэр искусствэм иджэрпэджэжьых.

— ЩыIэныгъэм еплъыкIэу фысиIэр сисурэтхэм къащысэгъэлъагъо, сиунагъо Мыекъуапэ щэпсэу, симурад къыздэхъугъэу сэлъытэ, — къытиIуагъ Дыгъу Айтэк.
Къэгъэлъэгъоныр тыгъэгъазэм и 28-м нэс музеим щыкIощт.

Сурэтхэр зэхахьэм къыщытетхыгъэх.